کد مقاله را وارد کنید !
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
سیویلیکا

08edf9b77e1d32620f1be9c6f95f41b3

کمیته های علمی
پروفسور علی نقی مصلح شیرازی

کمیته علمی


پروفسور علی نقی مصلح شیرازی


استاد، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز،ایران

مدیریت

-

 پرفسور محمد محسن مشکسار

کمیته علمی


پرفسور محمد محسن مشکسار


استاد، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

مهندسی مکانیک

Moshksar@shirazu .ac.ir

 دکتر حبیب رودساز

کمیته علمی


دکتر حبیب رودساز


دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

مدیریت دولتی

_

دکتر علی کرباسی زاده

کمیته علمی


دکتر علی کرباسی زاده


دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

فلسفه

_

دکتر عبدالله توکلی

کمیته علمی


دکتر عبدالله توکلی


دانشیار، گروه مدیریت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، ایران|

مدیریت دولتی

atavakkoli@rihu.ac.ir

دکتر غلامحسین توکلی

کمیته علمی


دکتر غلامحسین توکلی


دانشیار، گروه معارف،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

اخلاق

_

دکتر عبدالرحمن مهدی پور

کمیته علمی


دکتر عبدالرحمن مهدی پور


دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

مدیریت ورزشی

_

دکتر شهریار سروشیان

کمیته علمی


دکتر شهریار سروشیان


دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه کوتنبرگ سوئد،کوتنبرگ، سوئد

مدیریت

_

دکتر هدینا هبیل

کمیته علمی


دکتر هدینا هبیل


دانشیار، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه تکنولوژی مالزی، مالزی

زبان انگلیسی

_

دکتر عباس ثابت

کمیته علمی


دکتر عباس ثابت


استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

مدیریت منابع انسانی

Dr.sabet@apadana.ac.ir

دکتر احسان سقط فروش

کمیته علمی


دکتر احسان سقط فروش


استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه ژوهانسبورگ، ژوهانسبورگ، آفریقا جنوبی

مدیریت ساخت

_

دکتر اردلان فیلی

کمیته علمی


دکتر اردلان فیلی


استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

دکترای مدیریت صنعتی

Feili@apadana.ac.ir

دکتر سید ثمرالدین صمداوف

کمیته علمی


دکتر سید ثمرالدین صمداوف


استادیار، گروه حقوق، دانشگاه تاجیکستان، دوشنبه، تاجیکستان

دکترای فلسفه و کلام

_

دکتر مهرالدین غیاث اوف

کمیته علمی


دکتر مهرالدین غیاث اوف


استادیار، گروه حقوق، دانشگاه ملی تاجیکستان،دوشنبه،تاجیکستان

دکترای فلسفه و حقوق

_

دکتر حسین فلاحی اصل

کمیته علمی


دکتر حسین فلاحی اصل


استادیار، گروه فلسفه، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

فلسفه

_

دکتر علی حسینی

کمیته علمی


دکتر علی حسینی


استادیار، گروه حقوق، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

فلسفه

_

دکتر علیرضا فاضلی

کمیته علمی


دکتر علیرضا فاضلی


استادیار، گروه حقوق، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

فلسفه

_

دکتر محمد جامعی

کمیته علمی


دکتر محمد جامعی


استادیار، گروه مدیریت، ریاست دانشگاه فنی حرفه ای، شیراز، ایران

مدیریت

_

دکتر علی انوری

کمیته علمی


دکتر علی انوری


استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

مدیریت تولید و عملیات

_

دکتر سعید رازقی

کمیته علمی


دکتر سعید رازقی


استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، شیراز، ایران

مدیریت صنعتی

_

دکتر موسی رحیمی

کمیته علمی


دکتر موسی رحیمی


استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد، شیراز، ایران

مدیریت بازرگانی

_

دکتر کبری منصوری زاده

کمیته علمی


دکتر کبری منصوری زاده


استادیار، گروه علوم پایه، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

زبان انگلیسی

_

دکتر حمیدرضا ذاکری

کمیته علمی


دکتر حمیدرضا ذاکری


استادیار، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

روانشناسی

_

دکتر محسن مطیعی

کمیته علمی


دکتر محسن مطیعی


استادیار، گروه مدیریت،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مدیریت کارآفرینی

_

دکتر اکبر قدرت نما

کمیته علمی


دکتر اکبر قدرت نما


استادیار، گروه مدیریت ورزشی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

مدیریت ورزشی

_

دکتر آرمان بهاری

کمیته علمی


دکتر آرمان بهاری


استادیار، گروه صنایع، دانشگاه سیستان بلوجستان، سیستان بلوجستان، ایران

مهندسی صنایع

دکتر سکینه اوجی مهر

کمیته علمی


دکتر سکینه اوجی مهر


استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

اقتصاد

_

دکتر ابوذر جمال نیا

کمیته علمی


دکتر ابوذر جمال نیا


استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران

مدیریت

_

دکتر نوید رضا نمازی

کمیته علمی


دکتر نوید رضا نمازی


استادیار ،گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

حسابداری

_

دکتر محمد سعید ذبیحی دان

کمیته علمی


دکتر محمد سعید ذبیحی دان


استادیار، گروه اقتصاد شهری و منطقه ای، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

اقتصاد شهری و منطقه ای

_

دکتر فاطمه کبیری

کمیته علمی


دکتر فاطمه کبیری


استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

مدیریت

_

دکتر اصغر نجفی

کمیته علمی


دکتر اصغر نجفی


استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، فیروزآباد، ایران

مدیریت ورزشی

_

دکتر سحر ذبیحی دان

کمیته علمی


دکتر سحر ذبیحی دان


استادیار، گروه مبانی تعلیم و تربیت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مبانی تعلیم و تربیت

_

دکتر ممتازیان

کمیته علمی


دکتر ممتازیان


استادیار، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

حسابداری

_

دکتر محمدرضا بریده

کمیته علمی


دکتر محمدرضا بریده


استادیار، گروه روانشناسی، دانشگا آزاد فیروزآباد، فیروزآباد، ایران

روانشناسی

_

دکتر پرویز رستم زاده

کمیته علمی


دکتر پرویز رستم زاده


استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

اقتصاد

_

دکتر احسان جوانمردی

کمیته علمی


دکتر احسان جوانمردی


استادیار، گروه مدیریت مهندسی، دانشگاه هوا فضا نانجینگ چین،جیانگسو، چین

مدیریت مهندسی

_

دکتر میثم سلیمی

کمیته علمی


دکتر میثم سلیمی


استادیار، گروه پژوهشگر پسا دکتری، دانشگاه ترنتو ایتالیا،ترنتو، ایتالیا

پژوهشگر پسا دکتری

_

دکتر اصغر فتحی عمادآبادی

کمیته علمی


دکتر اصغر فتحی عمادآبادی


مربی، گروه فلسفه، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

فلسفه

_

دکتر جلال روستا

کمیته علمی


دکتر جلال روستا


مربی، گروه فلسفه، دانشگاه فنی حرفه ای شیراز، شیراز، ایران

فلسفه

_

دکتر سمانه رئیسی ناقچی

کمیته علمی


دکتر سمانه رئیسی ناقچی


مربی، گروه مدیریت بازرگانی،مرکز آموزش عالی لامرد،لامرد، ایران

مدیریت بازرگانی

_

دکتر امیر کشاورزی

کمیته علمی


دکتر امیر کشاورزی


مربی، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

روانشناسی

_

دکتر سمیرا رعنایی

کمیته علمی


دکتر سمیرا رعنایی


مربی، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

روانشناسی بالینی

_

سرکار خانم حقیقتی نژاد

کمیته علمی


سرکار خانم حقیقتی نژاد


مربی، گروه مدیریت،دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مدیریت

_

دکتر فرهاد فرهادی

کمیته علمی


دکتر فرهاد فرهادی


مربی، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مدیریت صنعتی

_

سرکار خانم سیده افسانه شبیریان

کمیته علمی


سرکار خانم سیده افسانه شبیریان


مربی، گروه مدیریت، رئیس دایره دفاتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ایران

مدیریت

_

دکتر یوسف صالحی

کمیته علمی


دکتر یوسف صالحی


مربی، گروه مدیریت،مدیر امور عمومی شرکت فولاد هرمزگان جنوب،هرمزگان،ایران

مدیریت

_

مؤسسه آموزش عالی آپادانا از مهر ماه 1387 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همت جمعی از اساتید نمونه و برجسته دانشگاه شیراز فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است. این مؤسسه در حال حاضر در رشته های هنر و معماری، فنی مهندسی و علوم انسانی، در مقاطع مختلف كاردانی و كارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور و هم چنین پذیرش های بدون آزمون این سازمان (بجز در مقطع ارشد)، دانشجو می پذیرد و امیدوار است در سال های آتی دوره های آموزشی خود را در رشته ها و مقاطع دیگر گسترش دهد. كلیه قوانین و مقررات مؤسسه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدارك تحصیلی دانش آموختگان مؤسسه مورد تأیید رسمی این وزارت می باشد.
بازدید امروز
137
بازدید دیروز
117
بازدید کل
199,325
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !