اعضای شورای سیاست گذاری

ردیف

نام

مرتبه علمی

رشته

محل خدمت

تصاویر

1.   

پروفسور علی نقی مصلح شیرازی

استاد تمام

مدیریت

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

پروفسور علی نقی مصلح شیرازی  

2.    

پروفسور محمد محسن مشکسار

استاد تمام

مکانیک

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

پروفسور محمدحسن مشکسار

3.        

دکتر اردلان فیلی

مربی

مدیریت صنعتی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا  شیراز

دکتر اردلان فیلی  

4.        

دکتر عباس ثابت

مربی

مدیریت دولتی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

dr-sabet

5.    

دکتر اصغر فتحی عمادآبادی

مربی

فلسفه

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

دکتر اصغر فتحی عماد آبادی