اطلاعیه شماره 10 : امتیاز پژوهشی زمان دفاع از رساله
1398/02/14

طبقه هماهنگی با مدیر گروه محترم رشته فلسفه دانشگاه یاسوج دانشجویانی که زمان دفاع از پایان نامه هایشان می باشد می توانند در صورت پذیرش مقاله در این همایش از نمره کامل مورد نیاز دفاع استفاده کنند.