دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساختار سازمانی
  •          دبیر علمی همایش
    •          پروفسور علی نقی مصلح شیرازی - گروه مدیریت دانشگاه شیراز
  •          رئیس کنفرانس
    •          پروفسور محمد محسن مشکسار - معاونت آموزش عالی آپادانا
  •          دبیران اجرایی
    •          دکتر عباس ثابت - مدیر گروه مدیریت - دکتر اردلان فیلی - مدیر گروه مدیریت کسب و کار - دکتر اصغر فتحی عمادآبادی - مدیر گروه فلسفه اخلاق (موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز)