زمان ارسال گواهی پذیرش مقالات غیر حضوری
1398/04/13

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند که نهایتا تا 6مرداد ماه گواهی پذیرش به همراه سی دی مجموعه مقالات به آدرس های پستی آنها ارسال خواهد شد .